Bar Chart

See insights of बत्ति बाल्ने इन्धनको प्रयोगको आधारमा घरपरिवार

Statistic of बत्ति बाल्ने इन्धनको प्रयोगको आधारमा घरपरिवार

Pie Representation

Rapti Rural Municipality

Representation of data on map

Stacked Chart

See insights on बत्ति बाल्ने इन्धनको प्रयोगको आधारमा घरपरिवार