Bar Chart

See insights of समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा परिवारका सदस्यहरुको आवद्धता विवरण

Statistic of समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा परिवारका सदस्यहरुको आवद्धता विवरण

Pie Representation

Rapti Rural Municipality

Representation of data on map

Stacked Chart

See insights on समुदायमा आधारित संस्थाहरुमा परिवारका सदस्यहरुको आवद्धता विवरण