Bar Chart

See insights of टाढाको वस्तीबाट गाउँपालिका केन्द्र सम्मको दुरी कि मी मा

Statistic of टाढाको वस्तीबाट गाउँपालिका केन्द्र सम्मको दुरी कि मी मा

Pie Representation

Rapti Rural Municipality

Representation of data on map

Stacked Chart

See insights on टाढाको वस्तीबाट गाउँपालिका केन्द्र सम्मको दुरी कि मी मा